2017 Trillium Diwali Committee

Medical Chair
Dr. Sumit Jhas

Community Chair
Nishan Minhas

Committee Members
Dr. Gopal Bhatnagar
Ram Dhanjal
Ruby Dhillon
Amardeep Grewal
Praby Hunjan
Nina Jain
Sonia Jhas
Vik Kapoor
Dr. Manish Maingi
Sapna Mehta
Mahendra Naik
Nimmi Papneja
Dr. Vir Sennik
Neena Sennik
Serena Sennik
Anil Shah
Harsha Shah
Neelam Shah
Ruby Shah
Anu Srivastava
Dr. Sameena Uddin

TD Committee